VEDTÆGTER FOR ATTRUP BORGERFORENING

1) Foreningens formål er at etablere og forestå drift af fælles gadelys i Attrup og omegn.

På generalforsamlingen d. 30. juli 2021 forslår bestyrelsen dette ændret til følgende: 

Foreningens navn er Attrup Borgerforening og er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.

2) Forestå juleudsmykning i den udstrækning bestyrelsen skønner nødvendig.

På generalforsamlingen d. 30. juli 2021 forslår bestyrelsen dette ændret til følgende:

Attrup Borgerforenings formål er at arbejde for de almene rettigheder og interesser for beboerne i Attrup og omegn, at fremme folkelige og kulturelle arrangementer i samme område samt at arbejde for Attrups forskønnelse og attraktive karakter. 

3) Generalforsamlingen afholdes i februar måned og er beslutningsdygtig uanset det mødte antal. Alle vedtagelser sker ved almindelig stemmeflertal.

Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

På generalforsamlingen d. 30. juli 2021 forslår bestyrelsen sidste del ændret til følgende:

Ændringer af vedtægterne  kan vedtages på to måder:

1. Såfremt mindst 25 medlemmer af foreningen deltager i generalforsamlingen, og forslaget om ændringer opnår mindst 3/4 flertal eller,

2. At forslaget til vedtægtsændringer vedtages på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægtsændringerne træder straks i kraft, og bestyrelsen forestår, at de nye vedtægter bliver efterlevet, og at medlemmerne bliver gjort bekendt med de nye vedtægter inden den næste generalforsamling. 

4) Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det eller såfremt 1/3 af medlemmerne skriftlig anmoder herom.

5) Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for to år af gangen. Der vælges skiftevis 2 og 3 ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og kasserer.

6) Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

7) Foreningen kan opløses såfremt 3/4 af medlemmerne på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Foreningens formue skal da skænkes til andre foreninger i Attrup.

På generalforsamlingen d. 30. juli 2021 forslår bestyrelsen dette ændret til følgende:

Foreningen kan opløses, såfremt 3/4 af medlemmerne på to af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Foreningens formue skal da skænkes til andre foreninger i Skovsgård-området, svarende til Torslev og Ø. Svenstrup Sogne. 

Seneste kommentarer

13.07 | 20:21

Hej

Del siden